فضایل و اعمال ماه شعبان‌

فضایل و اعمال ماه شعبان‌

اعمال ماه شعبان‌ ایسنا: شعبان ماه بسیار شریفی است و به حضرت سید انبیاء صَلَّی اللهِ عَلِیهِ وَ آله منسوب است و آن حضرت این ماه را روزه می‌گرفت و به ماه رمضان وصل می‌کرد و می‌فرمود، "شعبان، ماه من است هر که یک روز از ماه...