فضایل منتظران

فضایل منتظران

 اگر شخصي در عصر غيبت به وظايف ياد شده عمل کند، داراي برتري‏هايي خواهد بود که تعدادي از آنها از نگاهِ روايات چنين است: 1. منتظران راستين، بسان حاضران در خيمه آن حضرت هنگام ظهور خواهندبود؛ چنانکه امام صادق‏عليه السلام...