فشار قبر این افراد بیشتر است

فشار قبر این افراد بیشتر است

کفر، ظلم، فسق واعمال ناشایسته به طور کلی موجب می شود تا انسان به فشار قبر مبتلا گردد، اما مطابقِ روایات، پاره ای از اعمال باعث افزایش فشار قبر می گردد! عقیق:امام علی (ع) در این باره می فرمایند: (افزایش) عذاب قبر به دلیل سخن...