سزاى گردنفرازى و نتیجه فروتنى

سزاى گردنفرازى و نتیجه فروتنى

تو بر بندگان مه رويىبا غلامان ياسمن بويىمن فتاده به دست شاگردانبه سفر پايبند و سر گردانپرده در پاسخ پرچم گفت : علت اين است که تو بلندپرواز هستى ولى من فروتن .گفت : من سر بر آستان دارمنه تو چو سر به آسمان دارمهر که بيهوده...