فرمان استراتژیک امام خمینی

فرمان استراتژیک امام خمینی

باید هسته های مقاومت را در تمامی جهان به وجود آورد و در مقابل شرق و غرب ایستاد We must set up resistance cells throughout the world and stand against East and .West علینا أن نوجد تکتلات المقاومه فی انحاء العالم و نقاوم مقابل الشرق و الغرب امام روح الله...