فرقه های فعّال صوفیه در ایران

فرقه های فعّال صوفیه در ایران

به لحاظ اینکه رؤسای این فرقه علم کیمیاگری می دانستند آن را ذهبیه خوانده اند و می گویند: رؤسای این فرقه، سالک را مانند طلای بی غش می نمایند و تا به این رتبه نرسد، اجازه دستگیری به او نمی دهند. وجه دیگر آنکه در این فرقه...