فرقه های فعّال صوفیه در ایران /فرقه خاکساریه

فرقه های فعّال صوفیه در ایران /فرقه خاکساریه

(خاکسار و اهل حق / 81) چنین شعر هایی هم می خوانند: در مذهب عاشقان الله علی است علی است الله آغازی برای پیدایش زمانی این سلسله به طور یقینی و قطعی موجود نیست اما پیوستگی و قرابت آن با مسلک اهل حق، گویای ارتباط این دو با...