باز هم رسوایی‌اخلاقی در فرقه‌گنابادی

باز هم رسوایی‌اخلاقی در فرقه‌گنابادی

و حالا یکی از شیوخ فرقه گنابادی ساکن شهرستان گراش استان فارس، مصون بودن از هر گونه خطا و اشتباه را معنی کرد و هر چه را که اقطاب و گذشتگانش رشته بودند، پنبه کرد. این شیخ گنابادی با وجود کهولت سن به دختران جوان فرقه تعرض...