فرزند ناصالح

فرزند ناصالح

اتفاقا همسرش حامله شد و پس از مدتى پسر زاييد، او به نذر خود وفا کرد و همه دارايى خود را به مستمندان داد. سالها از اين ماجرا گذشت . از سفر شام باز مى گشتم ، به محل سکونت آن پارساى فقير که دوستم بود رفتم تا احوالى از او بپرسم ....