فرزندان شهید الله دادی |عکس|

فرزندان شهید الله دادی |عکس|

فرزندان شهید سردار محمد علی الله دادی و سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده...