فراماسونری: دجال آخرالزمان بخش اول

فراماسونری: دجال آخرالزمان بخش اول

۵ – چرا  کشورهایی  همچون   آمریکا  و  اسرائیل  که  داعیه های  مذهبی   دارند، بیشترین جنایات را در حق بشر مرتکب می گردند، اما کشور  کمونیستی  مانند چین، کمتر از کشورهای مزبور دست به سرکوب می زند؟ ۶ – چرا امروزه غرب،...