فراماسونری : دجال آخرالزمان – بخش ششم

فراماسونری : دجال آخرالزمان – بخش ششم

تمهيداتي که فراماسونري براي رسيدن به اهداف خود مورد استفاده قرار داده است، عبارتند از:1 – تلاش براي بدست گيري قدرت سياسي همه ي کشورهاي جهان. امروزه سران قدرتمند در اکثر کشورها، يا بخشي از تشکيلات فراماسونري هستند و يا...