فراماسونری: دجال آخرالزمان

فراماسونری: دجال آخرالزمان

ادامه ي تمهيدات فراماسونري براي تشکيل حکومت جهاني شيطاني 19 – استفاده ي  مکرر  از  پيشگويي هاي  نوستراداموس  عليه  ايران  و  کشورهاي اسلامي: ميشل نوستراداموس، پزشکي  يهودي  الاصل  و  اهل  فرانسه  بوده که در قرن 16...