جنگ‌های صلیبی و فراماسونها

جنگ‌های صلیبی و فراماسونها

 بنیان‌گذار جنگ‌های صلیبی «پاپ اربن دوم» بود. وی در سال 1095 میلادی شورای مجلس کلرمونت ـ مجلسی که از تمامی اصول و مبادی صلح‌طلبانه مسیحیت عدول کرده بود ـ را به جنگ فراخواند. هدف جنگ به دست آوردن سرزمین مقدس (بیت‌المقدس) از...