نقدى بر یک مکتب عرفانى نوظهور فالون دافا (۲)

نقدى بر یک مکتب عرفانى نوظهور فالون دافا (۲)

اعمال بوداييان به ويژه تكيه بر اخلاق و ترك هوسها تمايلات زيبا و نجات بخش است. و منع از افراط در زهد و رياضت مانند هندوها، بسيار شايسته و به جاست كه فالون دافا نيز از آن بهره برده است؛ اما در اينجا اعمال خود مانع سيراند، نه...