غم نان و عیال ، عامل بازدارى از سیر در عالم

غم نان و عیال ، عامل بازدارى از سیر در عالم

يکى از شاهان ، از عابدى عيالمند پرسيد: ((ساعات شبانه روز خود را چگونه مى گذرانى ؟ ))عابد جواب داد: ((همه شب را با مناجات و سحر را با دعاى روا شدن حاجتها مى گذرانم و همه روز در فکر مخارج زندگى و تاءمين معاش اهل و عيال هستم . ))شاه...