غدیر خم در مُسند أحمد بن حنبل

غدیر خم در مُسند أحمد بن حنبل

-1- نخست آنکهواقعه‌ی غدیرخم رویدادی تاریخی و غیر قابل انکار است. -2- أسناد واقعه‌ی غدیر خم مربوط به قرون اخیر و یا ساخته‌ی شیعه نیست بلکه حتی ریشه در قدیمیترین کتب اهل سنت داشته و اصالت آن جای انکار ندارد. -3- از سوی دیگر...