روایت روزه‌داری حضرت عیسی(ع)

روایت روزه‌داری حضرت عیسی(ع)

روایت روزه‌داری حضرت عیسی(ع) خدای متعال روزه را به خود استناد داده و شخصا جزای روزه را به عهده گرفته است. در این نوشتار چگونگی روزه در ادیان و آئین‌های معروف جهان به اجمال آمده است. آیین یهود در آئین یهود روزه جزئی از...