عکس دومین شهید اغتشاش ۲۵ بهمن زیر علم امام حسین / شهید محمد مختاری

عکس دومین شهید اغتشاش ۲۵ بهمن زیر علم امام حسین / شهید محمد مختاری

به گزارش جهان شهید محمد مختاری ۲۲ ساله فرزند اسماعیل روز ۲۵ بهمن در اثر تیراندازی عوامل منافقین به شدت زخمی شده و پس از انتقال به بیمارستان به درجه شهادت نائل شد.عکس های ذیل از شهید محمد مختاری...