سرزمین افسانه ها و رازها …بامیان!!

سرزمین افسانه ها و رازها …بامیان!!

دیدن بودا و آثار باستانی بامیان برای بسیاری از مردم یک رویاست!! رویای سفر به سرزمین باستانی که خود یک تمدن است، سرزمینی که افسانه ها و رازهای بسیاری را در خود جای داده است که چشم هر بیننده ای، مجذوب زیبایی آن می شود. ...