عوامل افت تحصیلی در دانش آموزان استان قم

عوامل افت تحصیلی در دانش آموزان استان قم

در پیوستار زیر نتایج تحقیقات انجام شده در استان قم با موضوع افت تحصیلی و رابطه آن با عوامل ساختاری، اجتماعی، فردی، درون مدرسه ای و خانوادگی آورده شده است و امیدواریم مشاوران ، مدیران و دبیران محترم از این یافته ها در...