عماد مغنیه (۴) ترور شهید ؛ تهیه کننده : محمود کریمی

عماد مغنیه (۴) ترور شهید ؛ تهیه کننده : محمود کریمی

عماد مغنیه قبل از آن که سوار خودرو شود، در حالی که به نزدیکی آن رسیده بوده، خودرو منفجر شده و وی به قتل رسیده است. این نشان می دهد که مغنیه در لحظه حادثه از راه دور تعقیب می شده و تا لحظه انفجار به طور کامل تحت کنترل بوده...