علی علیه السلام و یتیمان

علی علیه السلام و یتیمان

به ماءموريت فرستاد و او کشته شد و حال چند کودک يتيم برايم مانده و قدرت اداره زندگي آنان را ندارم . احتياج وادارم کرده که براي مردم خدمتکاري کنم .علي عليه السلام برگشت و آن شب را با ناراحتي گذراند. صبح زنبيل طعامي با خود...