علت واژگونی یک شهر

علت واژگونی یک شهر

به آنان گفته شد اين غذا براي امثال شما نيست !خداوند دو فرشته به شکل مستمندان فرستاد و به آنان نيز همان حرف ها را گفتند. خداي تعالي به دو فرشته امر فرمود در قيافه توانگران در آن مجلس حاضر شوند!هنگامي که در قيافه توانگران...