علت نامگذارى ماه رمضان

علت نامگذارى ماه رمضان

 علت نامگذارى ماه رمضان رَمَضان، از ماده رَمْضاً به معنى "سخت گرم شدن" است. زمان نامگذارى این ماه، گرماى شدیدى بود به حدى که ریگها، سخت گرم شده بودند و به همین سبب این ماه را رمضان نامیدند. شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیَ...