علت بهشتى شدن شاه و دوزخى شدن پارسا

علت بهشتى شدن شاه و دوزخى شدن پارسا

يکى از فرزانگان شايسته در عالم خواب پادشاهى را ديد که در بهشت است و پارسايى را ديد که در دوزخ است ، پرسيد: علت بهشتى شدن شاه ، و دوزخى شدن پارسا چيست ، با اينکه مردم بر خلاف اين اعتقاد داشتند؟!ندايى (غيبى )به گوش او رسيد که :...