شب قدر از نگاه علامه طباطبایی(ره)

شب قدر از نگاه علامه طباطبایی(ره)

شب قدر یعنی چه؟ مراد از قدر، تقدیر و اندازه گیری است و شب قدر شب اندازه گیری است و خداوند متعال در این شب حوادث یک سال را تقدیر می کند و زندگی، مرگ، رزق، سعادت و شقاوت انسان ها و اموری از این قبیل را در این شب مقدر می...