علاج علامه شعرانی برای کسالت دل

علاج علامه شعرانی برای کسالت دل

شعرانی می گوید: بر طالب علم لازم است كه لغو و بیهوده در كردار و گفتار و خواندن را ترك گوید. پس هرگاه در خود كسالت، و در دل خستگي احسان كرد؛ به گونه اي كه او را از مسائل علمي مانع است؛ آن را چنان كه در احادیث آمده با لطیفه هایي...