بگذارید و بگذرید

بگذارید و بگذرید

در حلال آن حساب است و در حرام آن عقاب، ‌آنكه در آن بي نياز است، گرفتار است و آنكه مستمند است اندوهبار. آنكه در پي آن كوشيد بدان نرسيد و آنكه به دنبال آن نرفت،...