عظمت یک بانو

عظمت یک بانو

لکن از فرستادن حق امام اگر هم کم باشد نبايد حيا کرد.محمد مى گويد:- براى اينکه درهم وى نشانه اى داشته باشد. آن گاه جزوه اى آوردند که در حدود هفتاد ورق بود و بالاى هر صفحه مساءله اى نوشته بودند و پايين صفحه سفيد مانده بود تا...