عطایش را به لقایش بخشیدم

عطایش را به لقایش بخشیدم

پارسا گفت : مرا نزد او ببر، آن شخص گفت : با کمال منت و خشنودى تو را نزد او مى برم . سپس دست پارسا را گرفت و با هم نزد آن ثروتمند رفتند، هنگامى که پارسا به مجلس ثروتمند وارد گرديد، ديد او لب فروآويخته و چهره در هم کشيده و...