عشق، سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم

عشق، سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم

«عشق، سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم هر که خواهان است بسم الله الرحمن الرحیم » کشتی ام بی ناخدا دارد به دریا می رود وقت طوفان است بسم الله الرحمن الرحیم...