عزت با رنج ، بهتر از ذلت بى رنج

عزت با رنج ، بهتر از ذلت بى رنج

برادر کارگر گفت : ((تو چرا کار نکنى تا از ذلت خدمت به شاه نجات يابى ؟ که خردمندان گفته اند: نان خود خوردن و نشستن بهتر از بستن شمشير طلايى به کمر براى خدمت شاه است . ))به دست آهک تفته کردن خميربه از دست بر سينه پيش اميرعمر...