حقایقی تکان دهنده درباره فرقه «عرفان کیهانی»

حقایقی تکان دهنده درباره فرقه «عرفان کیهانی»

مبنای تضاد دیالکتیکی از اصلیترین مبانی این دیدگاه بوده و هر آن‌چه وجود دارد قطعاً درون خود ضد خود را نیز پرورش داده و با کمک شناسایی ضد یک چیز می‌توان اصل آن را شناسایی کرد. بر همین مبنا شعور و ضد شعور، ماده و ضد ...