عدم دلبستگى پارسا به دارایى

عدم دلبستگى پارسا به دارایى

گر تضرع کنى و گر فرياد دزد، زر باز پس نخواهد دادولى آن پارساى تهيدست همچنان استوار و بردبار بود و گريه و فرياد نمى کرد، از او پرسيدم مگر دارايى تو را دزد نبرد؟در پاسخ گفت : آرى دارايى مرا نيز بردند، ولى من دلبستگى به...