عبرت از دنیاى بى وفا

عبرت از دنیاى بى وفا

يکى از فرمانروايان خراسان ، سلطان محمود غزنوى را در عالم خواب ديد که همه بدنش در قبر، پوسيده و ريخته شده ، ولى چشمانش همچنان سالم و در گردش است و نظاره مى کند. خواب خود را براى حکما و دانشمندان بيان کرد تا تعبير کنند، آنها...