ارتش سعودی به حالت آماده باش درآمد

ارتش سعودی به حالت آماده باش درآمد

شايد بتوان گفت علت اين مسأله آن است که اعتراضات هواداران جنبش حوثي، به صورت مسالمت آميز آغاز شده و اعلام گرديد که فقط با هدف نشان دادن اعتراض خود به فساد موجود در کشور يمن، دست به چنين اعتراضي زده اند. به گزارش شيعه...