عاقبت کسی که حدیث پیامبر صلی الله علیه وآله را مسخره کرد!

عاقبت کسی که حدیث پیامبر صلی الله علیه وآله را مسخره کرد!

ضمرة بن معبد گفت :- شما آنچه شنيده ايد بگوييد!فرمود:- مي دانيد وقتي دشمن خدا را در تابوت مي گذارند، و به گورستان مي برند، چه مي گويد؟- خير!- به کساني که او را مي برند مي گويد:آيا نمي شنويد؟ از دشمن خدا به شما شکايت دارم که مرا...