عاقبت ابن زیاد!

عاقبت ابن زیاد!

را هنگامي که ابن زياد غذا مي خورد نزدش آوردند، اکنون حمد و سپاس خداوند را که سر نحس ابن زياد در هنگام غذا خوردن نزد من آورده شده است !در اين هنگام ، مار سفيدي در ميان سرها پيدا شد و درون سوراخ بيني ابن زياد رفت و از سوراخ...