عاقبت ، گرگ زاده گرگ شود

عاقبت ، گرگ زاده گرگ شود

گروهى دزد غارتگر بر سر کوهى ، در کمينگاهى به سر مى بردند و سر راه غافله ها را گرفته و به قتل و غارت مى پرداختند و موجب ناامنى شده بودند. مردم از آنها ترس داشتند و نيروهاى ارتش شاه نيز نمى توانستند بر آنها دست يابند، زيرا در...