عابد ریاکار و مرگ نکبتبار او

عابد ریاکار و مرگ نکبتبار او

پادشاهى عابدى را طلبيد. عابد (که رياکار بود) با خود فکر کرد که دوايى بخورد تا بدنش ضعيف و رنجور گردد تا نزد شاه قرب بيشترى بيابد. دارويى خورد. اتفاقا دارو زهر آگين بود و موجب شد که عابد مرد.آنکه چون پسته ديدمش همه مغزپوست بر...