ظهور ماشیح از دیدگاه یهود۱

ظهور ماشیح از دیدگاه یهود۱

1.پايان بدي و گناه و بار ديگر از اصنام خود و مكروهات خود و همگي معصيّت‌هاي خود ملوّث نخواهند شد و من ايشان را از تمامي مسكن‌هايشان كه در آنها گناه ورزيدند، خلاصي خواهم داد و ايشان را طاهر نموده، ايشان براي من قوم و من از...