طلبه ها در حوزه های علمیه برای معمم شدن چه کتاب هایی می خوانند؟

طلبه ها در حوزه های علمیه برای معمم شدن چه کتاب هایی می خوانند؟

پرهيز از ورود به عرصه‌هاي ناسالم اقتصادي، مانند شركتهاي هرمي...پرهيز از انجام‌دادن رفتارهاي وسواس‌گونه، به ويژه در خصوص طهارت و نجاست بنا بر آيين‌نامه تلبس -مصوبه 745شماره شورای عالی حوزه های علمیه 20/12/1389 - شرط علمی تلبس...