آشنایی اجمالی با طرحهای آموزشی

آشنایی اجمالی با طرحهای آموزشی

 ـــ  آموزش قرآن کريم ویژه پیش دبستانی (سطح 1) ـــ  آموزش قرآن‌کريم ویژه پیش دبستانی (سطح 2) ـــ  آموزش قرائت قرآن کريم (سطح1) «روخواني قرآن»...