فرقه های فعّال صوفیه در ایران / فرقه مونس علیشاهی (نوربخشیه)

فرقه های فعّال صوفیه در ایران / فرقه مونس علیشاهی (نوربخشیه)

فرقه های فعّال صوفیه در ایران بعد از این جریان، حاج میرزا عبد الحسین ذوالریاستین ملقب به مونس علیشاه که فرقه مونس علیشاهی، خودشان را به ایشان می رسانند، ادعای قطبیت کرد. وی در سال ۱۲۹۰ق متولد شد و در سال ۱۳۷۲ فوت...