صداى دلخراش اذان گو

صداى دلخراش اذان گو

صاحب آن مسجد، اميرى عادل و پاکنهاد بود و نمى خواست دل او را با بيرون کردن نامحترمانه او را برنجاند، ولى او را خواست و به او چنين گفت : ((اى جوانمرد! اين مسجد داراى اذان گوهاى قديمى است ، که براى هر کدام پنج دينار را (به عنوان...