به یاد قیصر ادب ایران

به یاد قیصر ادب ایران

صبح بی تو رنگ بعد از ظهر یک آدینه دارد بی تو حتی مهربانی حالتی از کینه دارد بی تو میگویند تعطیل است کار عشقبازی عشق اما کی خبر از شنبه آدینه دارد...