شکر به خاطر گناه نکردن ، نه به خاطر مصیبت

شکر به خاطر گناه نکردن ، نه به خاطر مصیبت

مرد پارسايى را در کنار دريا ديدم ، گويى پلنگ به او حمله کرده بود، زخمى جانکاه در بدنش بود و هرچه مداوا مى نمود بهبود نمى يافت . مدتها به اين درد مبتلا بود و بر اثر آن رنجور شده بود. در عين حال شب و روز شکر خدا مى کرد، از او...