شیعه بر جواز ازدواج موقت (متعه) به چه دلایلى استناد می‏کند؟

شیعه بر جواز ازدواج موقت (متعه) به چه دلایلى استناد می‏کند؟

حال چه بايد كرد؟ از طرفى نمي‏توان جلو غرايز جنسى را با شدّت و خشونت گرفت و با آن مقابله كرد و از طرف ديگر بي‏بندوبارى نيز ضررها و خطرات عظيمى به دنبال داشته و جوان‏ها را بي‏ارداه و بي‏تقوا كرده و به انحطاط ورطه فساد...