شیعه امام کش

شیعه امام کش

ماءمون مى گويد: روزى در مدينه نزد هارون بودم که فضل بن ربيع (وزير هارون ) وارد شد و گفت :- مردى جلوى درب است . مى گويد: من موسى بن جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على بن ابيطالبم .(و مى خواهد وارد شود.)هارون به محض شنيدن گفتار،...